สาขาการท่องเที่ยว

เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปวส.พ.

การเรียนประกอบด้วย

หากนักศึกษา เรียนจบต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร2ปีต่อเนื่องหรือหลักสูตรเทียบโอนได้ เช่น

เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วสามารถทำงาน เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวทั้งรัฐและเอกชน ครู อาจารย์ ล่ามแปลภาษา นักแปลอิสระ พนักงานบริการ สายการบิน โรงแรม นักจัดนำเที่ยว มัคคุเทศน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ