สาขาการตลาด

สาขาการตลาดเรียนเกี่ยวกับ

การวางแผนการส่งเสริมการตลาด

สาขาการตลาด Marketing

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด
แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การตลาด กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์
ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

เรียนอะไร : ศึกษาความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้

โอกาสในอนาคต

โอกาสทางวิชาชีพ

จบแล้ว : ทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

โอกาสในการทำงาน

ปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการทำงานในภาคธุรกิจและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์วางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตและปฏิบัติการ ฝ่ายการเงินและอาชีพเฉพาะด้าน อาทิ ที่ปรึกษาทางการลงทุนที่ปรึกษาการวางแผนการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ