สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1. สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ แต่โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น สายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ และได้เรียนรายวิชาเฉพาะ เช่น

2. จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

3. จบแล้วสามารถเรียนต่อที่ไหนได้บ้าง/โควตาที่รองรับ