สาขาการโรงแรม

การเรียนมีท้ังระดับ ปวช ระดับ ปวส และปวส.พ. ท้ังระบบ ปกติ และทวิภาคี

เน้นการเรียนในภาคปฎิบัติ ในสาขาการโรงแรม

การเรียนประกอบด้วย

หากนักศึกษา เรียนจบและต้องการ เรียนต่อ ปริญญาตรี สามารถ เข้าศึกษาต่อได้ที่

ซึ่งทั้ง 3 มหาวิทยาลัยนี้ ทางสาขาการโรงแรมได้มีโควต้า การศึกษาต่อ

ทางสาขาการโรงแรม มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.ให้เลือกเรียน 2 ระบบ คือ

1. ระบบปกติ ซึ่งจะมีการเรียนในวิทยาลัยและการฝึกงานระยะเวลา 2 เดือน

2. ระบบทวิภาคี จะมีการเรียนในวิทยาลัยและเรียนในสถานประกอบการ(การฝึกงาน) 8 เดือน

ซึ่ง การเรียนร่วมกับสถานประกอบการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 2 เดือน และ 6 เดือน

เมื่อนักศึกษา เรียนจบ แล้ว สามารถ ทำงานได้ ในงานโรงแรมโดยตรงภายในโรงแรม what are metabolic workouts และ ภัตตาคาร ต่าง ๆ รวมถึงผู้ช่วยพนักงานครัวภายในร้าานอาหารหรือภัตตตาคาร งานบาร์ ในสถานบันเทิงและภายในโรงแรม