การแต่งกายนักศึกษาชั้น ปวช.

การแต่งกายนักศึกษาชั้น ปวส.

การแต่งกายด้วยเสื้อช็อป ระดับ ปวส.

การแต่งกายชุดพละและเสื้อสี

การแต่งกายชุดครุย (ผู้หญิง)