สาขาการบัญชี

1. สาขาการบัญชีเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

สาขาการบัญชีได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทั่วไปของการบัญชี การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา มีทักษะด้านการปฏิบัติงานด้านบัญชี รายวิชาที่เรียน เช่น บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า บัญชีห้างหุ้นส่วน บัญชีบริษัทจำกัด บัญชีต้นทุน บัญชีชั้นกลาง บัญชีชั้นสูง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานบัญชี การสอบบัญชี ฯ

2. เรียนบัญชีจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

หมายเหตุ

อาชีพของนักบัญชีเป็นอาชีพเฉพาะด้านที่ไม่มีใครสามารถมาทำงานแทนได้ถ้าหากไม่มีความรู้ด้านการบัญชี แต่ผู้ที่จบบัญชีสามารถทำงานในหน้าที่อื่นได้ เช่น งานสำนักงาน งานด้านเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย พนักงานการตลาด เป็นต้น