ประวัติพณิชยการหาดใหญ่

เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยมีนายลั่น สาระวิโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายไพศาล มั่นใจ เป็นผู้จัดการ นางสาวจินตนา บัวโชติ เป็นครูใหญ่ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรกรมอาชีวศึกษาสาขาพณิชยกรรมแผนกการบัญชีและการขายรับนักเรียนได้ไม่เกิน 255 คน

ปี 2527

นายลั่น สาระวิโรจน์ ได้เข้ามาดำเนินการบริหารโรงเรียนเองในฐานะผู้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นเจ้าของโดยตรงและได้แต่งตั้งให้ นายโสภณ สาระวิโรจน์ เป็นผู้จัดการ นางสาวจันทร์เพ็ญ กาญจนรังษี เป็นครูใหญ่ ในช่วงปีนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน 1ชั้น 9 ห้องเรียน โรงอาหาร สนามฟุตบอล บรรยากาศร่วมรื่นมากขึ้น

ปี 2528

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สายบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด หลักสูตรอาชีวศึกษาและได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพรอบบ่ายมีอาคารเรียน 3 หลัง

ปี 2530

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบบ่าย

ปี 2531

ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหลักสูตรที่เปิดสอนจากกรมอาชีวศึกษามาเป็นหลักสูตรของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายบริหารธุรกิจ 4 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการขาย สาขาเลขานุการ และสาขาภาษาต่างประเทศ และจัดทำห้อง Sound Lab 1 ห้อง ห้องเรียนวิชาคำนวณเลข 1 ห้อง

ปี 2532

โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 20 ห้องเรียน 7 ห้องประกอบการ ในปีการศึกษานายโสภณ สาระวิโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ปี 2533

ได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น และขออนุญาตใช้เป็นทางการ และในปีการศึกษา 2533 ทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง นางสาววันดี ปรีชารักษ์ เป็นครูใหญ่ เนื่องจาก นางสาวเพ็ญจันทร์ กาญจนรังษี ได้ขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจ

ปี 2534

ขออนุญาติเปิดสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีสาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชามัคคุเทศก์

ปี 2535

โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิครอบบ่าย สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการโรงแรมในปีการศึกษานี้โรงเรียน ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เป็นโรงเรียนนำร่องของภาคใต้ พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทบริหารธุรกิจ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง โดยรื้อถอนอาคารเรียนกึ่งถาวรชั้นเดียวออก สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 25 ห้องเรียน แทนที่อาคารเดิมและสร้างหอพักหญิง เป็นอาคารคอนกรีตเริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 30 ห้องพักในปีการศึกษานี้มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,403 คน คณะครู-อาจารย์ 74 คน

ปี 2536

ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกรมอาชีวศึกษาโดยใช้เวลาเรียน 3 ปี ในปีการศึกษานี้นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,952 คน คณะครู-อาจารย์ 78 คน และโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจากอาคาร 5 ชั้น เดิมต่อไปอีก 5 ชั้น 25 ห้องเรียน (ในพื้นที่อาคารกึ่งชั้นเดียว) รวมเป็นอาคารตึก 5 ชั้น ชั้นละ 10 ห้องเรียน มีทั้งหมด 50 ห้องเรียน

ปี 2538

สร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้น จำนวน 50 ห้องเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งได้ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานห้องประกอบการให้สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นและปีการศึกษานี้มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 3,369 คน ครู-อาจารย์ 118 คน โรงเรียนกำลังดำเนินการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปี 2539

ต่อเติมอาคาร 5 ชั้น จำนวน 20 ห้องเรียน พร้อมทั้งได้ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงาน เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง 40 เครื่องและเครื่องพิมพ์ดีด 2 ห้อง 100 เครื่องขึ้น และปีการศึกษานี้มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 4,250 คน ครู-อาจารย์ 139 คน และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

ปี 2540

ปลายปีนี้โรงเรียนขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2542

ปี 2541

โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิครอบบ่าย สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการโรงแรมในปีการศึกษานี้โรงเรียน ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เป็นโรงเรียนนำร่องของภาคใต้ พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทบริหารธุรกิจ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง โดยรื้อถอนอาคารเรียนกึ่งถาวรชั้นเดียวออก สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 25 ห้องเรียน แทนที่อาคารเดิมและสร้างหอพักหญิง เป็นอาคารคอนกรีตเริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 30 ห้องพักในปีการศึกษานี้มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,403 คน คณะครู-อาจารย์ 74 คน

ปี 2543

ในปีนี้โรงเรียนได้ให้นโยบายในเรื่องการปฏิรูปครู-อาจารย์ ให้มีศักยภาพในการสอน โดยเน้นการสอนแบบเด็กเป็นศูนย์กลางและให้นำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการสอนและนำแฟ้มสะสมผลงานเข้ามาประเมินผล นักเรียน นักศึกษา มีการจัดสถานที่พักผ่อนให้นักศึกษามากขึ้น พัฒนาอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมจากเดิมเป็น 3 ห้อง ได้เตรียมการขอเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2546 นี้

ปี 2544

ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ เป็นครูใหญ่ เนื่องจากท่าน นางสาววันดี ปรีชารักษ์ ครูใหญ่คนเก่าได้ขอลาออก เพื่อไปดูแลมารดา ในวัย 82 ปี และขณะนี้โรงเรียน อยู่ในช่วงดำเนินการเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเตรียมการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ(ภายนอก) ปีการศึกษานี้โรงเรียน ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีระบบอินเตอร์เน็ต แบบ Leased-line จำนวน 64 KBPS และจัดทำwebsite และอีเมลล์ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ปี 2545

ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกจำนวน 120 เครื่องรวมทั้งหมด ขณะนี้มี 370 เครื่องและทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง คุณอรุณี ลิ่มสกุล (ลาออกจากข้าราชการ) มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการโรงเรียน มาดูแลงานทั่วไป ของโรงเรียนและในปีการศึกษา 2545 โรงเรียน ได้ผ่านการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (องค์การมหาชน)

ปี 2546

ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลังเป็นอาคารเรียน 7 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และรองรับการขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต และในปีการศึกษา 2546 นี้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษาเป็นปีที่สองที่โรงเรียนได้รับรางวัลดังกล่าว

ปี 2547

ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้ดำเนินการให้ผู้บริหารและครูผู้สอนทำการขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547

ปี 2548

ในปีการศึกษา2548 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารส่วนหน้า เพื่อเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวในภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฏีและปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหมวดวิชาพละศึกษา และดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนคลื่นความถี่ 88.50 เมกะเฮิร์ท (HCC SPORT STATION) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาและข้อมูลทางด้านกีฬาแก่ชุมชนในเขตการให้บริการเป็นหลัก

ปี 2549

ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในจากสำนักงานรับรอง และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ. )ผลการประเมินผ่านในระดับดีมาก และในปีการศึกษา 2549วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ได้ดำเนินการสร้างอาคาร 7 ชั้น เป็นอาคารที่ทันสมัย มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆ และห้องประชุมที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี พร้อมที่จะส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนใช้เป็นสถานที่บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในอนาคตและในปีการศึกษา 2549 นี้ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของจังหวัดสงขลา

ปี 2550

ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก จำนวน 200 เครื่อง รวมทั้งหมดขณะนี้มีประมาณ 600 เครื่อง และได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ มีการติดผ้าม่าน และเครื่องปรับอากาศอย่างดีที่อาคารเรียน 7 ชั้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ปรับปรุงห้องประชุมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตลอดจนจัดสวนหย่อมเพื่อความร่มรื่นให้กับนักเรียน นักศึกษา อย่างสวยงาม

ปี 2551

ในปีการศึกษา2551 โรงเรียนได้ลงนามสัญญากับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดทำการเรียน การสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มกราคม 2551 ปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้มีการเปิดใช้ อาคารเรียน 7 ชั้น และอาคารเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 5 กับอาคาร 7 อย่างถาวร เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์-อินเตอร์เน็ต อันทันสมัย และห้องเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคาร 7 และดำเนินการจัดสร้างโรงอาหาร แห่งที่ 2 (HCS Food Court โรงเรียนได้มีการใช้พระราชบัญญัติการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้แต่งตั้ง นางศิริพร สาระวิโรจน์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนโดยมีนายโสภณ สาระวิโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมี ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2552

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามสัญญากับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เปิดการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 3 หลักสูตร 4 สาขา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนในภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) เปิดสอนในภาคค่ำ (จันทร์-พุธ-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 17.30 - 21.50 น. มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 420 คน

ปี 2553

ใรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 5 อาคาร 5 เป็นห้องเรียนรวมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มเติมจำนวน 2 ห้องเรียนทำให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่และเทคโนโลยีพร้อมสำหรับการให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียนและสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษาเป็นสมัยที่ 3 ที่โรงเรียนได้รับรางวัลดังกล่าว

ปี 2554

รงเรียนได้ทำการขอเปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 หลักสูตร และในปีนี้สามารถรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้จำนวน 242 คน และในปีการศึกษา 2554 นายภัทรภร บุญมีสนม นักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศระดับ ปวช.3 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

ปี 2555

เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่และในปีการศึกษานี้ นายอาคิระ ระเด่นวงศ์ นักศึกษาสาขาภาษาธุรกิจ ระดับ ปวส.พ 2 ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่และวิทยาลัยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวหนาน เมืองกวางโจ และมหาวิทยาลัยฮาบิ้น ประเทศจีน

ปี 2556

ปีการศึกษานี้ แผนกมัธยมศึกษาได้ใช้ระบบ MIS (Management information School) ในการบริหารจัดการสารสนเทศและการเบิกและการลงทะเบียนพัสดุด้วยระบบ E-พัสดุ่ พัสดุ และในปีการศึกษานี้ เด็กหญิงชยาณี หนูศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง และวิทยาลัยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ยูนิเวอร์ซิตี้ มณฑลฉ่งชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2557

ปีการศึกษานี้ วิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโดยได้แต่งตั้งนางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์ เป็นผู้จัดการแทนนายโสภณ สาระวิโรจน์และยังมีนักเรียนระดับปวช.3 สาขาภาษาต่าง ประเทศ คือ นายธนานพ แซ่หลี ได้รับการคัดเลือกเป็น นักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาสงขลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ปี 2558

ปีการศึกษานี้ วิทยาลัยฯ ได้ส่งสถานศึกษาเพื่อเข้าประกวดสถานศึกษารางวัลพระราชทานและผลการประเมินวิทยาลัยฯได้รับรางวัลพระราชทาน(ระดับสถานศึกษาขนาดกลาง) ซึ่งเป็นสมัยที่ 4

ปี 2559

ปีการศึกษานี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษาได้ดำเนินการแบ่งแยกโรงเรียน ตามมาตรตราที่44 ของคสช. จึงได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่แผนกมัธยมเป็น โรงเรียนมัธยมจิตจัณ และได้มีการแต่งตั้งนายโสภณ สาระวิโรจน์ ผู้รับใบอนุญาติเป็นผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่ง และ นายประดิษฐ์ พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ เป็นผู้อำนวยการ ให้เข้าปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจิตจัณตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 ของกลุ่มภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษานี้มีว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และนางสาวชนิดา บัวกิ่ง ได้รับรางวัลครูดีเด่นของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ปี 2560

ปีการศึกษานี้ทางวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและจัดตั้งงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ขึ้นในวิทยาลัย

ปี 2561

วิทยาลัยฯขออนุญาตเพิ่ม
    - หลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คือสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
    - หลักสูตรปวส.พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
    - จัดการเรียนการสอนทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
    - วิทยาลัยได้ผ่านการประเมินมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยม
    - มีบุคลากรดีเด่นในโครงการแข่งขันทักษะอาชีวเอกชนกลุ่มภาคใต้ประกอบด้วยผู้บรหารดีเด่น อาจารย์จิตจัณ สาระวิโรจน์ ครูและบุคลากรดีเด่นด้านนวัตกรรม อ.รุฮานี หมีนยะลา บุคลกรดีเด่นด้านคุณธรรม อ.พีรช เสมวิโรจน์ บุคลกรดีเด่นด้านการเรียนการสอน อ.ประทีป บุหลัน บุคลกรดีเด่นด้านกิจกรรม อ.ชนิดา บัวกิ่ง
    - สถานศึกษาได้รับรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน ของคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ วชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2562 โดยมีอาจารย์จิตจัณ สาระวิโรจน์ เป็นผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้
    - นางสาวภานุชนาถ เดชดี นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาภาษา ต่างประเทศได้รับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานกับสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาดุสิตตาลัย สวนจิตรลดา

ปี 2562

วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และได้ทำการขอเปลี่ยนหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากปี พ.ศ.2556 มาเป็นหลักสูตรปี พ.ศ.2562 ในทุกสาขาวิชา ของนักศึกษา ที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงเรียนสนามคุณวิทยาทานโรงเรียนมัธยมจิตจัณ อันเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้ตามเป้าประสงค์ และ นาวสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 และเข้ารับพระราชทานเชิดชูเกียรติเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส./ปวส.พ.

ทวิภาคี

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

เครื่องหมายประจำวิทยาลัยเป็นรูป เรือ รวงข้าว ดวงดาว

สีประจำวิทยาลัย

คือ สีฟ้า - สีขาว

หลักการและกรอบแนวคิด

        วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เน้นการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมีกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดระบบการศึกษาและการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ จึงต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น

วิสัยทัศน์

        วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ “เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล”

พันธกิจ

        วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้

           1. คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์: พัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีคุณธรรมและจริยธรรม

           2. การจัดการอาชีวศึกษา: มุ่งสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           3.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้: สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ

           4. การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: สร้างความเป็นเลิศในทุกด้านและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

คติพจน์ประจำโรงเรียน คือ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ปรัชญาของวิทยาลัย คือ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นาสังคม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกเข็ม

อักษรย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ คือ พ.ก.ญ.

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

ศาลพระภูมิ ตั้งอยู่ที่หน้าอาคาร 5 ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน

ศาลเพียงตา ตั้งอยู่ที่หน้าอาคาร 4 เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่สละที่ดินเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

สาขาที่เปิดสอน