ดร.โสภณ สาระวิโรจน์ ผู้รับใบอนุญาต, อ.จิตจัณ สาระวิโรจน์ ผู้จัดการ, ว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
และรับเกียรติบัตร เจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขัน, ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่นด้านต่างๆ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565