วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมและรวมใจกันเดิน – วิ่ง กิจกรรม ” พาป๋าหลบบ้าน “