ยินดีต้อนรับ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม ดร.จิตสถา ศิริณภัค อุปนายกสมาคมฯ กลุ่มภาคใต้ พร้อมคณะ
มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ในฐานะเจ้าภาพร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565