วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ได้มีการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.ปีที่ 3 ภายใต้การดูแลของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยแบ่งช่วงการสอบออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น. และ ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์