ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพรรณวดี ผลบุญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี
ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัล ” ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี